کارخانه صباح

12 November 2017

طراحی نورپردازی و مشاوره خرید روشنایی این پروژه بر اساس کاربرد در قسمت های مختلف کارخانه از قبیل انبار، بخش تاسیسات ، خط تولید و محوطه این کارخانه هرکدام با توجه به استاندارد طراحی و انتخاب شد. گزارش کامل ارائه شده به کارفرما مبتنی بر چند نو ع چراغ انتخابی و محاسبه قیمت تمام شده و بازدهی نوری نسبت به توان هر چراغ بود. این گزارشات با توجه به ابعاد بالای کار منجر به کاهش هزینه های تمام شده برای کارفرما توام با بازدهی نوری مناسب شد.

327 Views
Super User

Photo Gallery

Send a message

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top